Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/mailaman/public_html/index.php on line 29

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/mailaman/public_html/index.php on line 30

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/mailaman/public_html/index.php on line 31

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/mailaman/public_html/index.php on line 32

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Page has a deprecated constructor in /home3/mailaman/public_html/php_files/page.php on line 10
Mail Amanov | Elmi Əsərləri

Menu

AZƏRBAYCANIN YABANI ÜZÜMÜ

AZƏRBAYCANIN YABANI ÜZÜMÜ

Üzüm yer kürəsində insan tərəfindən mədəni sürətdə becərilməzdən əvvəl tarixi kifayət qədər öyrənilməmiş və bir çox cəhətlərdən mübahisəli qalmış bitkidir. Bu kitab mübahisəli və öyrənilməmiş tərəfləri izah edir və gələcək araşdırmalara yol açır.

Daha ətraflı
THE OXFORD COMPANION TO WINE

THE OXFORD COMPANION TO WINE

For the Wine Lover. One of the contributions of Mail Amanov to the Oxford University Press https://books.google.az/books

Daha ətraflı
AZƏRBAYCANDA ÜZÜMÇÜLÜYÜN İNKİŞAFI MÖHTƏRƏM PREZİDENTİMİZ HEYDƏR

AZƏRBAYCANDA ÜZÜMÇÜLÜYÜN İNKİŞAFI MÖHTƏRƏM PREZİDENTİMİZ HEYDƏR

Daha ətraflı
MAİL AMANOV ZİYALI ÖMRÜ

MAİL AMANOV ZİYALI ÖMRÜ

Kitab F. Şadlınskaya tərəfindən M.Amanovun 70 illiyinə və yaradıcılığına həsr edilmişdir.

Daha ətraflı
ДИКОРАСТУЩАЯ ЛОЗА ВИНОГРАДА: ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДИКОРАСТУЩАЯ ЛОЗА ВИНОГРАДА: ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Daha ətraflı
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВИНОГРАДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ВИНОГРАДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Daha ətraflı
AZƏRBAYCANDA MEYVƏ LİKORLARININ HAZIRLANMASINA DAİR TEXNOLOJİ TƏ

AZƏRBAYCANDA MEYVƏ LİKORLARININ HAZIRLANMASINA DAİR TEXNOLOJİ TƏ

Daha ətraflı
BƏZİ YERLİ TEXNİKİ ÜZÜM SORTLARININ TEXNOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

BƏZİ YERLİ TEXNİKİ ÜZÜM SORTLARININ TEXNOLOJİ GÖSTƏRİCİLƏRİ

Daha ətraflı
СОРТОВ ВИНОГРАДА, СОЗДАННЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕ

СОРТОВ ВИНОГРАДА, СОЗДАННЫХ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕ

Daha ətraflı
AZƏRBAYCANIN ARAZƏTRAFI ZONASI TƏBİİ-TORPAQ-İQLİM ŞƏRAİTİ

AZƏRBAYCANIN ARAZƏTRAFI ZONASI TƏBİİ-TORPAQ-İQLİM ŞƏRAİTİ

Daha ətraflı
СИСТЕМАТИКА ДИКОРАСТУЩЕГО ВИНОГРАДА АЗЕРБАЙДЖАНА

СИСТЕМАТИКА ДИКОРАСТУЩЕГО ВИНОГРАДА АЗЕРБАЙДЖАНА

Daha ətraflı
AZƏRBAYCAN ELMİ-TƏDQİQAT ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIQ İNSTİTUTUNDA HA

AZƏRBAYCAN ELMİ-TƏDQİQAT ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIQ İNSTİTUTUNDA HA

Daha ətraflı
AZƏRBAYCAN ELMİ-TƏDQİQAT ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIQ İNSTİTUTUNDA YA

AZƏRBAYCAN ELMİ-TƏDQİQAT ÜZÜMÇÜLÜK VƏ ŞƏRABÇILIQ İNSTİTUTUNDA YA

Daha ətraflı
CALAQÜSTÜ ÜZÜM QƏLƏMLƏRİNİN YETİŞDİRİLMƏSİ QAYDALARI

CALAQÜSTÜ ÜZÜM QƏLƏMLƏRİNİN YETİŞDİRİLMƏSİ QAYDALARI

Daha ətraflı
ГЕНОФОНД ВИНОГРАДА АЗЕРБАЙДЖАНА

ГЕНОФОНД ВИНОГРАДА АЗЕРБАЙДЖАНА

Daha ətraflı
ÜZÜMLÜKLƏRİN STRATİFİKASİYA EDİLMƏMİŞ CALAQ ƏKİN MATERİALI İLƏ S

ÜZÜMLÜKLƏRİN STRATİFİKASİYA EDİLMƏMİŞ CALAQ ƏKİN MATERİALI İLƏ S

Daha ətraflı
ÜZÜMLÜKLƏRİN MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASINDA SÜNİ VƏ ƏLAVƏ TOZLA

ÜZÜMLÜKLƏRİN MƏHSULDARLIĞININ ARTIRILMASINDA SÜNİ VƏ ƏLAVƏ TOZLA

Daha ətraflı
ВИНОГРАДАРСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

ВИНОГРАДАРСТВО АЗЕРБАЙДЖАНА В УСЛОВИЯХ АГРАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Daha ətraflı
НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ДИКОРАСТУЩЕГО ВИНОГРАДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

НОВАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ ДИКОРАСТУЩЕГО ВИНОГРАДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Daha ətraflı
ÜZÜMLÜKLƏRİN XƏSTƏLİK VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏRDƏN QORUNMASI

ÜZÜMLÜKLƏRİN XƏSTƏLİK VƏ ZƏRƏRVERİCİLƏRDƏN QORUNMASI

Daha ətraflı
ABŞERON RAYONU ŞƏRAİTİNDƏ AĞ ŞANI VƏ QARA ŞANI ÜZÜM SORTLARININ

ABŞERON RAYONU ŞƏRAİTİNDƏ AĞ ŞANI VƏ QARA ŞANI ÜZÜM SORTLARININ

Daha ətraflı
AZƏRBAYCAN VƏ ZƏNGƏZURUN YABANI ÜZÜMÜNÜN BİOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏT

AZƏRBAYCAN VƏ ZƏNGƏZURUN YABANI ÜZÜMÜNÜN BİOMORFOLOJİ XÜSUSİYYƏT

Daha ətraflı
RESPUBLİKADA BAZAR İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ ÜZÜMÇÜLÜYÜN VƏ ŞƏRAB

RESPUBLİKADA BAZAR İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ ÜZÜMÇÜLÜYÜN VƏ ŞƏRAB

Daha ətraflı
SELEKSİYA ÜSULU İLƏ YARADILMIŞ BƏZİ HİBRİD ÜZÜM FORMALARININ BİO

SELEKSİYA ÜSULU İLƏ YARADILMIŞ BƏZİ HİBRİD ÜZÜM FORMALARININ BİO

Daha ətraflı
AZƏRBAYCANDA ÜZÜMÜN VİTİS VİNİFERAL CİNSİNİN NÖVLƏRİ

AZƏRBAYCANDA ÜZÜMÜN VİTİS VİNİFERAL CİNSİNİN NÖVLƏRİ

Daha ətraflı
QARABAĞ - MİL BÖLGƏSİ ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ YERLİ ÜZÜM SORTLARININ FEN

QARABAĞ - MİL BÖLGƏSİ ŞƏRAİTİNDƏ BƏZİ YERLİ ÜZÜM SORTLARININ FEN

Həmmüəllif

Daha ətraflı
ALİXANLI QARAGÖZ SORTUNUN BİOMORFOLOJİ VƏ TƏSƏRRÜFAT-TEXNOLOJİ X

ALİXANLI QARAGÖZ SORTUNUN BİOMORFOLOJİ VƏ TƏSƏRRÜFAT-TEXNOLOJİ X

Daha ətraflı
"FÜZULİ KEÇİMƏMƏSİ" ABORİGEN ÜZÜM SORTUNUN MORFOLOJİ,

"FÜZULİ KEÇİMƏMƏSİ" ABORİGEN ÜZÜM SORTUNUN MORFOLOJİ,

Daha ətraflı
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ƏTİRLİ "NEKTAR" TİPLİ DESER

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ƏTİRLİ "NEKTAR" TİPLİ DESER

Daha ətraflı
ABŞERON RAYONU ŞƏRAİTİNDƏ QARA ŞANI ÜZÜM SORTUNUN KLON SELEKSİYA

ABŞERON RAYONU ŞƏRAİTİNDƏ QARA ŞANI ÜZÜM SORTUNUN KLON SELEKSİYA

Daha ətraflı
ÜZÜM BAĞLARI SALINARKƏN TƏNƏCƏ VERİLƏN QİDA SAHƏSİNİN DÜZGÜN SEÇ

ÜZÜM BAĞLARI SALINARKƏN TƏNƏCƏ VERİLƏN QİDA SAHƏSİNİN DÜZGÜN SEÇ

Daha ətraflı
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕНОФОНДА ВИНОГРАДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ПУТИ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГЕНОФОНДА ВИНОГРАДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ПУТИ

Daha ətraflı
AZƏRBAYCANDA ÜZÜMÇÜLÜYÜN VƏ ONUN EMAL SƏNAYƏSİNİN BƏRPA EDİLMƏSİ

AZƏRBAYCANDA ÜZÜMÇÜLÜYÜN VƏ ONUN EMAL SƏNAYƏSİNİN BƏRPA EDİLMƏSİ

Daha ətraflı
YABANI ÜZÜMÜN TƏCRÜBİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ RESPUBLİKA ÜZÜMÇÜLÜYÜNDƏ PER

YABANI ÜZÜMÜN TƏCRÜBİ ƏHƏMİYYƏTİ VƏ RESPUBLİKA ÜZÜMÇÜLÜYÜNDƏ PER

Daha ətraflı
ŞAMAXI RAYONU ŞƏRAİTİNDƏ ƏLAVƏ TOZLANMANIN MƏDRƏSƏ ÜZÜM SORTUNUN

ŞAMAXI RAYONU ŞƏRAİTİNDƏ ƏLAVƏ TOZLANMANIN MƏDRƏSƏ ÜZÜM SORTUNUN

Daha ətraflı
SÜNİ VƏ ƏLAVƏ TOZLAMANIN TAVKVERİ, NİMRƏNG, ÇAUŞ VƏ HAMBURQ MUSK

SÜNİ VƏ ƏLAVƏ TOZLAMANIN TAVKVERİ, NİMRƏNG, ÇAUŞ VƏ HAMBURQ MUSK

Daha ətraflı
ИСТОРИЯ АМПЕЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ИСТОРИЯ АМПЕЛОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Daha ətraflı
AZƏRBAYCANDA YENİ MARKALI ƏTİRLİ ŞƏRABLARIN İSTEHSALINDA ERKƏK Ç

AZƏRBAYCANDA YENİ MARKALI ƏTİRLİ ŞƏRABLARIN İSTEHSALINDA ERKƏK Ç

Daha ətraflı
RESPUBLİKADA BAZAR İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ ÜZÜMÇÜLÜYÜN VƏ ONUN

RESPUBLİKADA BAZAR İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ ÜZÜMÇÜLÜYÜN VƏ ONUN

1998 - 2005 İLLƏR ÜÇÜN

Daha ətraflı
AVRASİYA, ZAQAFQAZİYA VƏ AZƏRBAYCAN YABANI ÜZÜMÜNÜN ÖYRƏNİLMƏ VƏ

AVRASİYA, ZAQAFQAZİYA VƏ AZƏRBAYCAN YABANI ÜZÜMÜNÜN ÖYRƏNİLMƏ VƏ

Daha ətraflı
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MÖVCUD, İTMİŞ VƏ İTMƏK ÜZRƏ OLAN ABOR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MÖVCUD, İTMİŞ VƏ İTMƏK ÜZRƏ OLAN ABOR

Daha ətraflı
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИКОРАСТУЩЕЙ Л

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИКОРАСТУЩЕЙ Л

Daha ətraflı
ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ГЕНЕФОНДА ВИНОГРАДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ГЕНЕФОНДА ВИНОГРАДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Daha ətraflı
AZƏRBAYCANDA ÜZÜMÜN GENETİK EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ EDİ

AZƏRBAYCANDA ÜZÜMÜN GENETİK EHTİYATLARI VƏ ONLARDAN İSTİFADƏ EDİ

Daha ətraflı
AĞ ŞANI VƏ QARA ŞANI YENİ HİBRİD FORMASININ BİLOJİ VƏ TƏSƏRRÜFAT

AĞ ŞANI VƏ QARA ŞANI YENİ HİBRİD FORMASININ BİLOJİ VƏ TƏSƏRRÜFAT

Daha ətraflı
ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВИНОГРАДА В АЗЕРБАЙДЖАН

ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ВИНОГРАДА В АЗЕРБАЙДЖАН

Daha ətraflı
ZƏNGƏZUR VƏ ZƏNGİLAN RAYONU MEŞƏ CIR ÜZÜMÜNÜN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏR

ZƏNGƏZUR VƏ ZƏNGİLAN RAYONU MEŞƏ CIR ÜZÜMÜNÜN BƏZİ XÜSUSİYYƏTLƏR

Daha ətraflı